Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

Loading...

Trong số 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương, đến nay có 29 người được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Loading...